Żołnierze generała Andersa-część III.

Autor: Artur Żyłkowski (zylkos) / 2018-02-12

18 Lwowski Batalion Strzelców:Jednostka powstała 9 IX 1941 roku jako 1 pułk marszowy w Tackoje na terenie Rosji Sowieckiej.Przemianowana drogą losową dnia 18 IX 1941 roku na 18 pułk piechoty,weszła w skład 6 Dywizji Piechoty ,,Lwów" Polskiej Armii w ZSRR.Pułk przejął tradycje 18 pułku piechoty ze Skierniewic.Po opuszczeniu Rosji i pzejściu reorganizacji na Środkowym Wschodzie 18 pułk piechoty przyjął nazwę 18 Lwowski Batalion Strzelców 6 Lwowskiej Brygady,5 Kresowej Dywizji Piechoty,2 Korpusu Polskiego.Batalion został przeszkolony poczym znalazł się we Włoszech i brał udział we wszystkich walkach 2 Korpusu Polskiego.Od Monte Cassino,Piedimonte,Chentofitnestre,Ankonę,Predappio i Bolonię.Predappio,miejsce urodzenia Mussoliniego,zostało wzięte przez Lwowski Batalion w brawurowym natarciu 28 X 1944 roku w uznaniu za co oraz z wdzięczności za opiekę nad rannymi i chorymi,dziećmi i starcami,włoskie społeczeństwo miasta ufundowało Batalionowi piękny sztandar,który przekazany został uroczyście Batalionowi przez generała Nikodema SULIKA,dowódcę 5 Kresowej Dywizji Piechoty.Dzień zdobycia Predappio stał sie świętem pułkowym Batalionu,28 października.Cofnijmy się nieco o kilka miesięcy:Dnia 31 maja 1944 roku w Viticuso sporządzono krótki protokół spisany przez ppor.KORCYLA Stanisława w obecności ppor.ZDAN-MICHAJŁOWICZA Janusza.Teść protokołu:,,My niżej podpisani stwierdzamy,że z rozkazu Dowódcy 18-go Batalionu Strzelców,pułkownika DAMOŃ Ludwika,pobraliśmy osobiście ziemię zbroczoną krwią poległych żołnierzy na wzgórzu ,,WIDMO" w walce o Monte Cassino.Ziemia została umiezczona w powłoce włoskiego granatu obronnego,koloru czerwonego i w naszej obecności zaplombowana". Pod protokółem widnieją podpisu obydwu oficerów,którzy ziemię pobrali oraz potwierdzenie autentyczności podpisów przez ówczesnego dowódcę Batalionu podpułkownika Aleksandra FLORKOWSKIEGO,dokonane w Predappio dnia 10 XI 1944 roku.Obok lakowa pieczęć Osiemnastaków.Po zakończeniu działań wojennych w Europie:W uznaniu zasług bojowych w kampanii włoskiej ,zarządzeniem  Prezydenta Rzeczypospolitej z 19 III 1968 roku,nadany został sztandarowi 18 Lwowskiego Batalionu Strzelców Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari.Po zakończeniu wojny większa część żołnierzy Batalionu nie powróciła do kraju i zrzeszyła się w Kołach Oddziałowych:w Anglii,Argentynie,Kanadzie i USA.Koła te utrzymywały ze sobą kontakt coraz częściej z upływem lat żegnając kolegów,kombatantów-żołnierzy 18 batalionu.Mogiły Weteranów Batalionu rozsiane są po całym świecie.W 1964 roku w czasie uroczystości XX lecia bitwy o Monte Casino starszy sierżant Stnisław KRAWCZYK z 18 Batalionu zamieszkały w Newhaven w Anglii,jako delegat angielskiego Koła Oddziałowego złozył na cmentarzu polskich żołnierzy w Monte Cassino,Loreto i Bolonii wieńce z szarfami.Na każdym cmentarzu obecny był dowódca 2 Korpusu Polsiego generał Władysław ANDERS.W czasie zwiedzania cmentarzy Stanisław KRAWCZYK zabrał nieco ziemi z nastepujących grobów:-Monte Cassino:ks.kapelana Augusta HUCZYŃSKIEGO i starszego strzelca Błażeja WIEWÓRKI,-Loreto;strzelca Stanisława KRZECZYŃSKIEGO,-Bolonia:starszego strzelca Bolesława WITKOWSKIEGO.Część tej ziemi została później przesłana na ręce majora Kazimierza ŚWIATOCHO,prezesa Koła 18 Batalionu w USA,zamieszkałego w Harford,Connecticut,USA.W ten sposób ziemia pobrana z mogił żołnierskich w 1944 i 1964 roku znalazła sie w jednym miejscu.Odezwa z Jasnej Góry:Do relikwii narodowych Żółkiewskiego,Batorego,Sobieskiego,Kościuszki,Pułaskiego,Hallera,Piłsudskiego;My Legioniści,Powstańcy Wielkopolscy,Powstańcy Śląscy,Kombatanci I i II Wojny Światowej oraz byli żołnierze Polski Podziemnej,dołączamy swoje pamiątki związane z historia naszych zmagań bojowych:sztandary,ordery i odznaczenia,znaki pułkowe,pamiętniki i wszystko to co serce każe nam zostawić dla potomnych.Niechaj Maryja Jasnogórska,którą tak licznie odwiedza młoda Polska,uczy wstępujące pokolenia naszymi votami-pamiątkami miłości i szacunku dla ojczystych dziejów.Tę odezwę pełną braterskiej miłości kierujemy do Was z Jasnej Góry,twierdzy wiary i ducha polskiego.Jasna Góra ,26 sierpnia 1975 roku.Odezwa ta wypowiedziana została ustami najstarszych żołnierzy Rzeczpospolitej:generała brygady Romana ABRAHAMA i generała brygady Mieczysława BORUTY SPIECHOWICZA zwracających się do Legionistów,Weteranów Powstań Narodowych,Kombatantów z lat 1914-1918 i II Wojny Światowej.To właśnie jasnogórska odezwa Gererałów pobudziła Osiemnastaków:ppor.Piotra SZYPOSZYŃSKIEGO i st.sierż.Stanisława KRAWCZYKA,do tego że po powrocie z pielgrzymki na Jasną Górę w 1980 roku wystąpili z inicjatywą ufundowania votum od Osiemnastaków. Urna 18 Baonu:W 1980 roku z inicjatywy Osiemnastaków z USA powstała myśl ufundowania przez wszystkie Koła Oddziałowe 18 Baonu-URNY,dla złożenia w niej ziemi z grobów.Urna ta współnym wysiłkiem wszystkich Kół zotała wykonana.Zrobiona z białej stali nierdzewnej,wyszlifowana i chemicznie zabezpieczona przed działaniami atmosferycznymi.Ozdobiona Białym Orłem w koronie,Krzyżem Virtuiti Militari i Krzyżem Walecznych oraz ryngarafem z wizerunkiem Matki Boskiej Kozielskiej.Na scianach urny widnieją dedykacje z odznakami oddziałowymi i nazwiska 131 poległych żołnierzy-bohaterów 18 Batalionu.Na przedniej ścianie urny znajduje się pamiątkowy ryngraf,wydany z okazji 10 rocznicy bitwy,odlany z łusek pocisków artyleryjskich użytych w czasie bitwy o Monte Cassino.Ryngraf przedstawia wizerunek Matki Boskiej Kozielskiej.Z lewej jego strony widnieje napis:18 Maj 1944,a z prawej:18 Maj 1954.Dolna część ryngrafu przedstawia zarysy ruin klasztoru na Monte Cassino wśród zniszczonych drzew oraz pamiątkowy Krzyż Monte Cassino.Na brzegu ryngrafu jest napis:10-ta rocznica zwycięstwa 2-go Korpusu w bitwie o Monte Cassino-pod dowództwem gen.W.ANDRESA.Ryngraf pamiątkowy ofiarował ppor.Piotr SZYPOSZYŃSKI.Na lewo od ryngrafu jest umieszczony Srebrny Krzyż Virtuti Militari ofiarowany przez uczestnika bitwy o Monte Cassino mjr Kazimierza ŚWIATOCHO.Z prawej strony jest Krzyż Walecznych ofiarowany przez ppor.Piotra SZYPOSZYŃSKIEGO,również uczestnika bitwy.Urna ma kształt graniastosłupa,jej górna część przechodzi w dwa skrzydła lekko rozchylające się na zewnątrz i otaczające orła w koronie,umieszczoneg w środku.Wysokość urny 42 cm,wymiary podstawy 25 cm na 18 cm.W środku urny i na jej głównej podstawie znajduje się mały pojemnik zawierający ziemię z pola bitwy pod Monte Cassino i z mogił żołnierskich.Wewnątrz urny znajdują się dwa uwierzytelniające dokumenty:protokół pobrania ziem z 1944 roku i oświadczenie o pobraniu ziemi z mogił żołnierskich z 1964 roku.W białym metalu na czarnej powierzchni wygrawerowana jest główna dedykacja,umieszczona pod ryngrafem:W hołdzie poległym bohaterom-żołnierzom 18 Lwoskiego Batalionu Strzelców,którzy życie swe oddali Ojczyźnie,walcząc o wolność Polski pod Monte Cassino i na całym szlaku walk 2  Korpusu Polskiego we Włoszech w latach 1944-1945.Na frontowej części popdstawy urny znajduje się druga część dedykacji,którą zdobią dwie odznaki Baonu tzw.Lewki,zwrócone do siebie.Dedykacja wygrawerowana ma następującą treść:Urna ta zawiera ziemię zbroczoną krwią najlepszych synów Rzeczpospolitej,pobrana w maju 1944 z pola bitwy o Monte Cassino oraz z mogił żołnierskich na cmentarzach Monte Cassino,Loreto i Bolonii jako symbol ich największej ofiary.Ziemię tę złożyli na Jasnej Górze wierni Ich pamięci Koledzy z 18-go Lwowskiego Baonu Strzelców w Polsce,Anglii,Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,Argentynie,Kanadzie,Nowej Zelandii,Australii i Wenezueli-1982.Na tylnej i bocznych ścianach urny w czterech kolumnach,znajdują się wygrawerowane 131 nazwiska śp poległych żołnierzy 18-go Lwowskiego Baonu Strzelców według załączonego wykazu sporządzonego na podstawie Dziennika Działań Baonu.Tylna ściankę urny zdobi odznaka 6 Lwowskiej Brygady Strzelców i 5-ej Kresowej Dywizji Piechoty.Projekt i rysunek techniczny urny opracował przyjaciel Osiemnastaków Jan WÓJCIK.Urna z nierdzewnej stali jest własnoręcznym dziełem właściciela zakładów spawania:State Welding Company w Hartford,Connecticut,USA:Jakuba PSUTKI i jego syna.Szlifowanie urny i pokrycie niklem orła wykonał:Jan BACZYŃSKI.Wszyscy oni są żołnierzami Armii Polskiej.Wygrawerowanie dedykacji i nazwisk poległych żołnierzy wykonała firma grawerska Mr.TROPHY w Hartford,Connecticut,USA.Święto Żołnierza:Dnia 15 sierpnia 1981 roku w Święto Żołnierza urna przeniesiona została do Amerykanskiej Częstochowy w Doylestown,Pensylvania i tam w Snktuarium Matki Boskiej częstochowskiej zaprezentowana.Zainteresowanie obecnych sprawą urny było bardzo wielkie,a przyjęcie jej serdeczne i wruszające.W dniu 13 IX 1981 roku w Chicago,Illinois,USA w obecności uczestników Światowego Zjazdu Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty,organizacji weteranów i kombatantów,przedstawicieli Polonii i wiernych dokonał aktu poswięcenia URNY-RELIKWI,kapelan Koła  Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty,ksiądz Zbigniew GÓRECKI.W czasie pświęcenia wartę honorową przy URNIE pełnili:mjr Kazimierz ŚWIATOCHO,kapitan Stanisław KORCYL i plutonowy Andrzej DOMSZY.-(W trakcie nabożeństwa w kościele św.Jakuba przy 5730 W.Fullerton Avenue,Chicago stanu Illinois,USA).W Akcie Erekcyjnym stwierdzono,że najgodniejszym miejscem dla Urny będzie klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie u stóp Królowej Korony Polskiej,Czarnej Madonny.W drodze do Polski:W dniu 1 V 1983 roku ppor.Piotr SZYPOSZYŃSKI,Osiemnastak zameldował się u majora Kazimierza ŚWIATOCHO,po odbiór urny ,aby na zlecenie ogółu Osiemnastaków przewieźć ją do Polski i złożyć na Jasnej Górze.Oddając urnę major ŚWIATOCHO powiedział:,, W imieniu Kolegów powierzam Ci do wykonania wielkie i odpowiedzialne zadanie,być może ostatnie w służbie dla umiłowanej Ojczyzny.W tej historycznej misji ,Ty wraz z e starszym sierżantem Stanisławe KRAWCZYKIEM-Anglia i porucznikiem Tadeuszem ZAJDZIŃSKIM-Polska,reprezentować będziecie cały 18 Lwowski Batalion Strzelców.Wierzę,że to zaszczytne zadanie chlubnie wykonacie.Szczęść Boże!"W dniu 9 V 1983 roku delegacja wraz z urną lądowała w Warszawie.Nastepnego dnia o przybyciu delegacji zostali zawiadomieni Osiemnastacy zamieszkali w Polsce,ustalono też datę i miejsce spotkania Osiemnastaków.Delegacja została włączona na dni 21 i 22 V w skład uczestników obchodu XXXIX rocznicy bitwy o Monte Cassino.Jasna Góra,Częstochowa,Polska:Z lotniska polscy delegaci udali się do parafii księdza proboszcza Stefana KOZŁOWSKIEGO w kieleckiem.W dniu 20 V zameldowali się w Częstochowie doręczając urnę Ojcu magistrowi Janowi GOLONCE-kuratorowi zbiorów Jasnogórskich.Dnia 21 V 1983 roku w Sali Rycerskiej Klasztoru nastąpiło wzruszające spotkanie Kolegów,Osiemnastaków i ich rodzin z Kolegami z 17 Lwowskiego Baonu Strzelców i Kombatantów Kampanii Włoskiej,gdzie Piotr SZYPOSZYŃSKI złożył meldunek głównemu organizatorowi uroczystości obchodu XXXIX rocznicy bitwy o Monte Cassino-majorowi Marianowi ZARĘBSKIEMU.O godzinie 11 odprawiono uroczystą sumę koncelebrowaną przez Ojca Generała Józefa PŁATKA w asyście ojca Efrema OSIADŁEGO i Adama STUDZIŃSKIEGO.Po uroczystej sumie ppor.SZYPOSZYŃSKI i st.sierż.KRAWCZYK przenieśli Urne do Kaplicy Matki Boskiej i złożyli ją na ołtarzu przed cudownym obrazem Czarnej Madonny wraz z wiązanką czerwonych maków,przygotowaną specjalnie na tę uroczystośc przez żony Osiemnastaków ze Stanów Zjednoczonych.Następnie odbyło sie spotkanie koleżeńskie w Sali Papieskiej,gdzie zostały złożone gorące pozdrowienia Kolegom,byłym żołnierzom 18 Batalionu i wyrazy szczerej podzięki Ojcom Paulinom i organizatorom uroczystości obchodu XXXIX rocznicy bitwy o Monte Cassino.,,NIECH PAMIĘĆ O NASZYCH POLEGŁYCH KOLEGACH ORAZ DOBRE IMIĘ NASZEGO 18-GO LWOWSKIEGO BAONU STRZELCÓW TRWA NA ZAWSZE.''

ŻOŁNIERZE OSIEMNASTACY: 1.kapitan Stanisław KORCYL,odznaczony Krzyżem VM kl.V numer legitymacji 10251 w randze kapral podchorąży,numer ewidencyjny karty 1922-393-III.Urodzony 22 I 1922,Krzyż Monte Cassino numer 19271.Zmarł 27 I 1997 roku.Pochowany:Doylestown, Pennsylvania, USA.2.plutonowy Piotr SZYPOSZYŃSKI,numer ewidencyjny karty 1921-81-III.Krzyż Monte Cassino numer 19786.Zmarł 7 VI 1997 roku.Miejse śmierci New Jersey,USA.3.major Kazimierz ŚWIATOCHO,odznaczony Krzyżem VM kl.V numer legitymacji 10643 w randze porucznika.Numer ewidencyjny karty:1914-512-III.Urodzony 10 X 1914 w Mińsku,Rosja.Krzyż Monte Cassino numer 19293.Zmarł 31 X 1990 roku w Newington, Connecticut,USA.Pochowany:Doylestown, Pennsylvania, USA.4.starszy strzelec Stanisław MILASZEWSKI,numer ewidencyjny karty 1911-109-III.Urodzony 11 IX 1911.Krzyż Monte Cassino numer 19623.Zmarł 18 III 1993 roku.Pochowany Doylestown,Pensylvania,USA.5.starszy strzelec Jan PORZUCZEK,numer ewidencyjny karty 1920-83-III.Krzyż Monte Cassino numer 19719.Urodzony w 1920 roku.Zmarł 10 IX 2017 roku w : Lehigh Valley Hospital.Allentown, PA 18103,USA.6.Andrzej DOMSZY,urodzony 23 XI 1921 roku.Zmarł 9 IV 2016 roku.Miejsce śmierci : Chicago, Illinois.

Podziękowania dla ANDRZEJA z forum warrelics.euHello DEAR ANDRZEJKU,THANK YOU.

Źródła:1.Kolekcja własna.2.W hołdzie Poległym Bohaterom,18 Lwowski Batalion Strzelców.Z ziemi włoskiej do Polski.Koło Osiemnastaków.USA,1984.

 

Opinie (22)

zylkos

Uzupełnienia.Wszystkie przedmioty pochodzą z kolekcji Pana Lecha ŁOKAJA i są zamieszczone za Jego zgodą.Księgozbiór po majorze Bronisławie Łokaju: [2018-02-12 16:11]

zylkos

Odznaczenia Pana majora i nota w języku angielskim opracowana przez DEAR Andrzeja z forum warrelics.eu: You asked me to find out some more information on Major Bronisław Łokaj, I have been able to find the following information. Date of Birth : 22nd August 1909 Place of Birth : Kamionce Dolnej Provence : Biłgoraj Attended Officer Cadets School 1931, graduated 1st January 1933 with the rank of Podporucznik and placed on the Officers of the Reserve List for the 23rd Infantry Regiment, stationed in Wlodzimierz Wołyński. In 1934 he is listed as living in Zamość and working as a Teacher I could not find any further information on him until his service with the 2nd Corps in Italy Army Number : 1909-42-III Awarded Silver Cross Virtuti Militari Numbered : 8742 Although the VM shown in the photograph seems to be a Spink and Son VM made for the Polish Government in Exile, he was also awarded the : OOP, KW x2, SKZzM, MCC Nr: 19275, MW x4. After the end of the war he came to the Uk and settled down and reverted to his old career of teaching at the London School of Political & Social Sciences. In October 1977 at the age of 68 he went to Spain on Holiday and on his 2nd day there he died of a heart attack on the 19th October 1977. He was buried in Cieszyn Cemetery. Just a small note that the order of precedence for the British Medals has the Defence Medal worn before the 1939-1945 War Medal. That is all that I have been able to find, I was amazed that you could not find anything about him Artur when there was an article published on him in 2003 in the Rotunda Magazine by Jan Hasiak in Poland. [2018-02-12 16:14]

zylkos

Dekoracja Krzyżem VM kl.V por.Bolesława ŁOKAJA przez gen.broni.SOSNKOWSKIEGO [2018-02-12 16:17]

zylkos

,,Zadek\"-fotki.Legitymacja K VM kl.V numer 8742. [2018-02-12 16:18]

zylkos

Pierwsza edycja ,,Czerwonych Maków...\" [2018-02-12 16:22]

zylkos

Copyright 1945 by composer.Printed in ITALY. [2018-02-12 16:24]

zylkos

Krzyż Monte Cassino,wykonany przez żołnierzy 18 LBS z niemieckich pocisków,przekazane dowódcy kompanii porucznikowi Bolesławowi ŁOKAJOWI. [2018-02-12 16:26]

zylkos

Z gorącym PODZIĘKOWANIEM Panie LECHU!!! [2018-02-12 16:27]

zylkos

Krzyż Virtuti Militari klasy 5,PSZ. [2018-02-13 22:36]

zylkos

Nienumerowany. [2018-02-13 22:37]

zylkos

Krzyż Walecznych,PSZ. [2018-02-13 22:38]

zylkos

Nadany trzykrotnie. [2018-02-13 22:39]

zylkos

Sprostowanie do fotek VM i KW:ODZNACZENIE KOMBATANCKIE - PROFESJONALNY I PIĘKNY WYRÓB WARSZAWSKIEGO ZAKŁADU GRAWERSKIEGO PANASIUKA. [2018-02-14 17:21]

zylkos

Zamieszczę kilka foto KVM kl.V: [2018-02-14 17:23]

zylkos

Kolekcjonerzy z forum warrelics,zwrócili uwagę,że zamieściłem wcześniej krzyże z pracowni p.PANASIUKA. [2018-02-14 17:25]

zylkos

Spink&Soon. [2018-02-14 17:26]

zylkos

Hello Dear Tony,Thank You for Your correction. [2018-02-14 17:28]

zylkos

Oryginalny Krzyż Walecznych PSZ w pudełku. [2018-02-24 15:28]

zylkos

Signed by:Spink & Son LTD,London. [2018-02-24 15:29]

zylkos

Cena jak na razie 69 funciszy... [2018-02-24 15:30]

zylkos

Jeszcze prawie 6 dni,jak na moje oko to cena osiągnie ze 250 funciaków...ehheehheehhe [2018-02-24 15:32]

zylkos

por.ŁOKAJ Bronisław,legitymacja Krzyża VM kl.V numer 8742. [2018-04-04 14:59]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej

Portal Historyczny dobroni.pl - 2019

25 maja 2018 roku wchodzi w ycie Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakada na nas obowizek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookiesOwiadczam, i zapoznaem sie z Polityk prywatnoci i zgadzam si na zapisywanie i przechowywanie w mojej przegldarce internetowej tzw. plikw cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisw oraz parametrw zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERW.

Administratorzy danych / Podmioty ktrym powierzenie przetwarzania powierzono

Hoblo Sp z o.o.,Warszawa 02-761, ul. Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.wiadczenie usug drog elektroniczn
3.dopasowanie treci stron internetowych do preferencji i zainteresowa
4.wykrywanie botw i naduy w usugach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usug (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne ? zgoda
2.wiadczenie usug drog elektroniczn - niezbdno danych do wiadczenia usugi
3.pozostae cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzajce dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowizujcego prawa.

Prawa osoby, ktrej dane dotycz

Prawo dania sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, ktrej dane dotycz.

Informacje dodatkowe

Wicej o zasadach przetwarzania danych w ?Polityce prywatnoci?

Ustawienia